سهامداران گرامی شمواد، لطفا مطابق آگهی مندرج …….. اطلاعات خود را در فرم ذیل درج و ارسال نمایید.