تولیدات ویژه

محصول این کارخانه، گرانول PET تقویت‌شده با الیاف شیشه به اختصار (PET-GF) است.

تولیدات ویژه

محصول این کارخانه، گرانول PET تقویت‌شده با الیاف شیشه به اختصار (PET-GF) است.

محصول این کارخانه، گرانول PET تقویت‌شده با الیاف شیشه به اختصار (PET-GF) است.

TOP