اعضاء  حقیقی و حقوقی

آگهی روزنامه رسمی

 
 
 
 
 

 

آگهي تغييرات شرکت پلي اکريل ايران شرکت سهامي عام به شماره ثبت ۴۵۰۰ و شناسه ملي ۱۰۱۰۰۶۴۹۶۰۴

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ ۰۲/۱۱/۱۴۰۰ و به استناد نامه شماره ۳۰۰۵/۲۴۲۲۲/۹۰۱۶ مورخ ۰۷/۱۱/۱۴۰۰ صادره از سوي دادستان محترم عمومي و انقلاب مرکز استان اصفهان و نامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۹۰۰۳۹۶۷۵۵۳۰ مورخ ۲۴/۱۰/۱۴۰۰ صادره از سوي بازپرس محترم شعبه ۵ بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان اصفهان ( مجتمع ۱) تصميمات ذيل اتخاذ شد:
حسن آجودانيان دارنده کد ملي ۱۲۸۲۲۰۹۲۴۸ بعنوان نماينده شرکت توليد مواد اوليه الياف مصوعي (سهامي عام) به شماره ثبت ۱۰۷۰۹ و شناسه ملي ۱۰۲۶۰۳۱۷۷۹۲ به سمت رييس و
سيدمحمد کاظمي کد ملي ۱۲۸۹۶۰۳۲۱۹ بعنوان نماينده شرکت الياف زاينده رود (سهامي خاص) به شماره ثبت ۲۱۴۴۳ و شناسه ملي ۱۰۲۶۰۴۲۲۹۴۰ به سمت نايب رييس و مديرعامل و
محسن ايران زاد دارنده کد ملي ۱۲۹۱۱۲۱۹۸۶ بعنوان نماينده شرکت پترو صنعت اصفهان (سهامي خاص) به شماره ثبت ۲۳۱۳۱ و شناسه ملي ۱۰۱۶۰۴۳۹۴۸۳ و
احمدرضا ناظر دارنده کد ملي ۱۲۸۷۶۷۷۸۴۳ بعنوان نماينده شرکت خدمات بندري پلي اکريل ماهشهر (سهامي خاص) به شماره ثبت ۴۵۰۹۸ و شناسه ملي ۱۰۸۶۰۷۱۸۹۵۰ و
مهدي علي دوستي شهرکي دارنده کد ملي ۱۲۸۹۶۵۶۸۶۱ به سمت اعضاي هيات مديره براي مدت دوسال انتخاب شدند. 
کليه اوراق و اسناد تعهدآور از قبيل چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامي با امضاء متفق مديرعامل و يکي از اعضاي هيئت مديره ممهور به مهر شرکت و مکاتبات عادي با امضاء مديرعامل بهمراه مهر شرکت مجاز مي باشد.
ج) حدود اختيارات تفويض شده از طرف هيئت مديره به آقاي سيدمحمد کاظمي دارنده کدملي ۱۲۸۹۶۰۳۲۱۹ بعنوان مديرعامل شرکت به شرح ذيل صورتجلسه ميباشد:
 
۱) کليه امور جاري و اجرايي شرکت
۲) اجراي مصوبات هيئت مديره
۳) استخدام و نصب و عزل کليه مأموران و کارکنان (دائم و موقت) و مديران و مشاوران شرکت و تعيين شغل و حقوق و دستمزد، پاداش، ترفيع، تنبيه و مزايا و خسارت پايان کار و بازخريد سنوات و مشخص کردن محل کار و ساير شرايط استخدام، معافيت و خروج از خدمت، مأموريت داخل و خارج از کشور، مرخصي و بازنشستگي و مستمري وارث آنان.
۴) تهيه بودجه سالانه براي اداره شرکت
۵) افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات مالي و اعتباري داخل يا خارج از کشور
۶) دريافت مطالبات شرکت و پرداخت ديون آن از اصل و کارمزد و متفرعات.
۷) امضاء و مبادله تمام قراردادها با رعايت قوانين و آيين نامه هاي مرتبط و تغيير و تبديل يا فسخ و اقاله آنها در مورد خريد و فروش که جزء موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام تمام عمليات و معاملات مذکور در آيين نامه هاي معاملات
۸) مبادرت به تقاضا و اقدام براي ثبت هر گونه علامت تجاري .
۹) اجاره ، استجاره و فسخ اجاره و تقاضاي تعديل اجاره بها و دفاع از اين نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخليه عين مستأجره و تقاضاي تجديد نظر در رأي صادره و يا اجراي آن با رعايت آيين نامه هاي مرتبط.
۱۰) اقامه هرگونه دعوي و دفاع از هرگونه دعوي يا تسليم بدعوي يا انصراف از آن اعم از حقوقي و کيفري با داشتن تمام اختيارات راجع به امر دادرسي اعم از حق پژوهش، فرجام، تعيين وکيل، ادعاي جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعيين جاعل، تعيين وکيل براي دادرسي و غيره يا بدون حق توکيل به غير و توکيل در توکيل ولو کراراً و عزل و تجديد انتخاب او يا تعيين وکيل ديگر به جاي او يا بدون حق توکيل در توکيل ولو کراراً در کليه مراجع قضايي و اداري اعم ار دادگاههاي عمومي و انقلاب، تجديدنظر، ديوان عالي کشور، ديوان عدالت اداري در تمام مراحل رسيدگي اعم از بدوي، تجديدنظر و طرق فوق العاده شوراي حل اختلاف، سازمان تعزيرات حکومتي، کميسيون هاي حکومتي و شهرداري و تأمين اجتماعي، ادارات ثبت و ساير مراجع دولتي و عمومي، تعيين مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهيت دعوي و خواه بامري که کاملاً قاطع دعوي باشد، دعوي خسارت، استرداد دعوي، دعوي جلب شخص ثالث و دفاع از دعوي ثابت، اقدام به دعوي متقابل و دفاع از آن، تأمين مدعي به، تقاضاي توقيف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطاي مهلت براي پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرايي و تعقيب عمليات اجرايي و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دواير ثبت اسناد.
۱۱) ارائه پيشنهاد درخصوص تعيين سياست هاي تعيين قيمت و شرايط فروش محصولات ارائه خدمات و اقدام در چهارچوب مصوبات هيئت مديره.
۱۲) تنظيم خلاصه صورت دارايي و قروض شرکت هر شش ماه يکبار و ارائه آن به هيئت مديره و بازرس شرکت .
۱۳) تنظيم صورت دارايي و ديون شرکت پس از انقضاي سال مالي و همچنين ترازنامه و حساب عملکرد و سود و زيان شرکت.
۱۴) نمايندگي شرکت در برابر صاحبان سهام کليه ادارات دولتي و غير دولتي، موسسات عمومي، مراجع قضايي و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي.
۱۵) تهيه و اصلاح آيين نامه هاي داخلي شرکت براي اجرا
۱۶) تهيه و اجراي دستورالعمل ها و روش هاي اجرايي داخلي
۱۷) مديرعامل موظف است در محدوده اختيارات به شرح نوشته شده در بالا با رعايت قوانين معتبر جاري و ضوابط اساسنامه و آيين نامه هاي مصوب و مصوبات هيئت مديره و حفظ صرفه و صلاح شرکت پلي اکريل ايران
۱۸) افشاي معاملات با اهميت شرکت با اشخاص وابسته مطابق با مقررات سازمان بورس اوراق بهادار ۱۹) اختيارات مديرعامل محدود به موارد فوق نبوده و از ساير اختيارات تفويضي به موجب آيين نامه هاي مصوب هيئت مديره برخوردار خواهد بود.

مدیران عامل

مدیران عامل شرکت پلی‌اکریل ایران از ابتدا تا کنون به صورت زیر است

19 سيدمحمد کاظمی  ۱۴۰۰/۱۱/۱۲      مجمع 1400/10/26
18 مهدی زرفشانی دیماه 99     مجمع 3 دیماه 99
17 مهدی علی دوستی       توسط شورای تامین استان
16 امیر رحیمی       توسط شورای تامین استان
15 عباسعلی پور سیدی        
۱۴ مهندس اکبر ترکان مهرماه ۹۴ اسفندماه ۹۴ ۶ ماه  
۱۳ مهندس رسول رضایی مهرماه ۹۳ مهرماه ۹۴ یکسال  
۱۲ مهندس صفرعلی براتی ۱۷ خرداد ۱۳۹۳ مهرماه ۹۳ ۳ ماه  
۱۱ مهندس کریم فروزان ۱۳۸۹ ۱۷ خرداد ۱۳۹۳ ۴ سال  
۱۰ مهندس محمود مجیب ۱۳۸۳ ۱۳۸۹ ۶ سال  
۹ ابوالفتوح کریمیان ۱۳۸۱ ۱۳۸۳ ۲ سال  
۸ محمد مهرزاد ۱۳۷۷ ۱۳۸۱ ۴ سال  
۷ مهدی نوری مشکوتی ۱۳۷۵ ۱۳۷۷ ۲ سال  
۶ محمود کساییان ۱۳۶۵ ۱۳۷۵ ۱۰ سال  
۵ محمود عسکریان ۱۳۶۴ ۱۳۶۵ ۱ سال  
۴ محمدحسن کاتوزیان ۱۳۶۱ ۱۳۶۴ ۳ سال مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره
۳ جمال احمدزاده ۱۳۵۵ ۱۳۶۲ ۷ سال مدیر کارخانه
۲ محسن شیدانی ۱۳۵۴ ۱۳۶۲ ۸ سال قائم‌مقام مدیرعامل
۱ اکبر لاجوردیان ۱۳۵۲ ۱۳۵۷ ۵ سال یکی از چهار نفر مؤسس
TOP