اعضاء  حقیقی و حقوقی

لینک آگهی روزنامه رسمی

 
https://www.rrk.ir/News/ShowNews.aspx?Code=17427195
 
 
   
 

جزئیات آگهی  

شماره روزنامه: ۲۲۹۱۴  شهرستان

شماره صفحه روزنامه: ۱۵۸

تاریخ روزنامه: ۱۴۰۲/۸/۳۰

شماره نامه اداره ثبت: ۱۴۰۲۳۰۴۰۲۰۸۵۰۱۸۷۸۱

تاریخ نامه اداره ثبت:   ۱۴۰۲/۸/۲۸

آگهي تغييرات شرکت پلي اکريل ايران شرکت سهامي عام به شماره ثبت ۴۵۰۰ و شناسه ملي ۱۰۱۰۰۶۴۹۶۰۴

آگهي تغييرات شرکت سهامي عام پلي اکريل ايران به شناسه ملي ۱۰۱۰۰۶۴۹۶۰۴ و به شماره ثبت ۴۵۰۰

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ ۲۵/۰۸/۱۴۰۲ و نامه شماره ۱۴۰۲۰۹۹۹۰۰۳۰۹۷۵۲۵۵ مورخ ۲۰/۰۸/۱۴۰۲ شعبه ۵ بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان اصفهان تصميمات ذيل اتخاذ شد:

سيدرضا زيتون نژاد موسويان به شماره ملي ۱۸۱۸۰۹۷۴۴۳ به نمايندگي شرکت بازرگاني پلي اکريل اصفهان (سهامي خاص ) به شناسه ملي ۱۰۲۶۰۲۸۰۸۳۱به سمت عضو اصلي هيئت مديره وحسن آجودانيان به شماره ملي ۱۲۸۲۲۰۹۲۴۸ به نمايندگي شرکت توليد مواد اوليه الياف مصنوعي (سهامي عام ) به شناسه ملي ۱۰۲۶۰۳۱۷۷۹۲ به سمت رئيس هيئت مديره وسيد محمد کاظمي به شماره ملي ۱۲۸۹۶۰۳۲۱۹ به نمايندگي شرکت الياف زاينده رود (سهامي خاص ) به شناسه ملي ۱۰۲۶۰۴۲۲۹۴۰ به سمت نايب رئيس هيئت مديره و به سمت مديرعامل و سعيد عزيزيان فارساني به شماره ملي ۴۶۷۹۸۵۰۰۵۱ به نمايندگي شرکت پترو صنعت اصفهان (سهامي خاص ) به شناسه ملي ۱۰۲۶۰۴۳۹۴۸۳ به سمت عضو اصلي هيئت مديره واحمد رضا ناظر به شماره ملي ۱۲۸۷۶۷۷۸۴۳ به نمايندگي شرکت خدمات بندري پلي اکريل ماهشهر(سهامي خاص ) به شناسه ملي ۱۰۸۶۰۷۱۸۹۵۰ به سمت عضو اصلي هيئت مديره و عضو موظف براي مدت دو سال انتخاب گرديدند.کليه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت از قبيل چک‌ها، سفته‌ها، بروات و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت و قراردادها در سطح معاملات عمده با امضاي متفق مديرعامل و رئيس هيات مديره و ممهور به مهر شرکت، معتبر و نافذ مي‌گردند و در غياب مديرعامل با امضاي متفق رئيس هيأت مديره و يکي از اعضاء هيأت مديره و در غياب رئيس هيات مديره با امضاي متفق مديرعامل و يکي از اعضاء هيأت مديره و همچنين ممهور به مهر شرکت اعتبار دارند. نامه‌هاي اداري و ساير قراردادها با امضاي مديرعامل و مهر شرکت معتبر و نافذ مي‌شوند.

حدود اختيارات تفويض شده از طرف هيأت مديره به آقاي سيد محمد کاظمي دارنده کد ملي ۱۲۸۹۶۰۳۲۱۹ بعنوان مديرعامل شرکت وفق موضوع ماده ۳۷ اساسنامه از قبيل موارد ذيل ميباشد: ۱- کليه امور جاري و اجرايي شرکت . ۲- اجراي مصوبات هيأت مديره . ۳- نصب و عزل کليه مأموران و کارکنان (دائم و موقت) و مديران و مشاوران شرکت و تعيين شغل و حقوق و دستمزد، پاداش، ترفيع و تنبيه و مزايا و خسارت پايان کار و بازخريد سنوات و مشخص کردن محل کار و ساير شرايط استخدام، معافيت و خروج از خدمت، مأموريت داخل و خارج از کشور، مرخصي و بازنشستگي و مستمري وراث آنان در چهار چوب آئين نامه هاي شرکت . ۴- نمايندگي شرکت در برابر صاحبان سهام، کليه ادارات دولتي و غير دولتي، مؤسسات عمومي، مراجع قضايي و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي، ۵- تهيه و اصلاح آئين نامه هاي شرکت براي اجرا، ۶- اتخاذ تصميم در خصوص تأسيس و انحلال نمايندگي‌ها يا شعب در هر نقطه از ايران يا خارج از ايران، ۷- تصويب ساختار سازماني، شرايط استخدام و ميزان حقوق و دستمزد، ۸- پيش‌بيني و تصويب بودجه سالانه شرکت، ۹- افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به‌نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانوني ديگر، ۱۰- دريافت مطالبات و پرداخت ديون آن از اصل و کارمزد و متفرعات، ۱۱- صدور، ظهرنويسي، قبولي، پرداخت و واخواست اوراق تجارتي، ۱۲- انعقاد هر نوع قرارداد، تغيير، تبديل، فسخ و يا اقاله آن در مورد اموال منقول و غيرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کليه عمليات و معاملات مذکور در ماده ۲ اين اساسنامه و اتخاذ تصميم در مورد کليۀ ايقاعات، ۱۳- اتخاذ تصميم در مورد امور مرتبط با ثبت و معاملۀ کليۀ حقوق غيرمادي يا معنوي از جمله هرگونه حق اختراع، نام يا علائم تجاري و صنعتي، کپي‌رايت، سرقفلي و کليه امتيازات متصوره، ۱۴- به امانت‌‌گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت يا اوراق بهادار و استرداد آنها. ۱۵- تحصيل تسهيلات از بانک‌ها و مؤسسات رسمي با رعايت مقررات اساسنامۀ حاضر، ۱۶- رهن‌گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غيرمنقول و فک رهن و لو کراراً، ۱۷- اقامه هرگونه دعواي حقوقي و کيفري و دفاع از هر دعواي حقوقي و کيفري اقامه شده، در هريک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضايي يا غيرقضايي اختصاصي يا عمومي و ديوان عدالت اداري، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعواي اقامه شده عليه شرکت چه کيفري و چه حقوقي در هريک از مراجع قضايي يا غيرقضايي اختصاصي يا عمومي و ديوان عدالت اداري؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامي و استيفاي کليه اختيارات مورد نياز در دادرسي از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأي، درخواست تجديدنظر، فرجام، واخواهي و اعاده دادرسي، مصالحه و سازش، استرداد اسناد يا دادخواست يا دعوا، ادعاي جعل يا انکار و ترديد نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعيين جاعل، حق امضاي قراردادهاي حاوي شرط داوري يا توافقنامه داوري و ارجاع دعوا به داوري و تعيين و گزينش داور منتخب ( با حق صلح يا بدون آن)؛ اجراي حکم نهايي و قطعي داور، درخواست صدور برگ اجرايي و تعقيب عمليات آن واخذ محکوم‌‌به و وجوه ايداعي و تعقيب آنها، تعيين مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکيل و نماينده با حق توکيل مکرر، اقرار در ماهيت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعواي ثالث، دعواي متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعواي ورود ثالث، قبول يا رد سوگند، تأمين خواسته، تأمين ضرر و زيان ناشي از جرائم و امورمشابه ديگر، ۱۸- تنظيم صورت‌هاي مالي سالانه و گزارش فعاليت هيأت مديره و ارائه آن به بازرس و حسابرس، ۱۹- تنظيم صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌هاي مالي ۶ ماهه به حسابرس و بازرس، ۲۰- دعوت مجامع عمومي عادي و فوق‌العاده و تعيين دستور جلسۀ آنها، ۲۱- پيشنهاد هر نوع اندوخته به جز اندوخته قانوني، ۲۲- پيشنهاد تقسيم سود بين صاحبان سهام، ۲۳- پيشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومي فوق‌العاده ۲۴- اجاره، استجاره و فسخ اجاره و تقاضاي تعديل اجاره بها و دفاع از اين نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخليه عين مستاجره و تقاضاي تجديدنظر در رأي صادره و يا اجراي آن با رعايت آئين نامه هاي مرتبط ۲۵- ارائه پيشنهاد درخصوص تعيين سياستهاي تعيين قيمت و شرايط فروش محصولات ارائه خدمات و اقدام در چارچوب مصوبات هيأت مديره. ۲۶- تهيه و اجراي دستورالعمل ها و روش هاي اجرايي داخلي. ۲۷- افشاي معاملات با اهميت شرکت با اشخاص وابسته مطابق با مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار. ۲۸- اختيارات مديرعامل محدود به موارد فوق نبوده و از ساير اختيارات تفويضي به موجب آيين نامه هاي مصوب هيأت مديره برخوردار خواهد بود.

مدیران عامل

مدیران عامل شرکت پلی‌اکریل ایران از ابتدا تا کنون به صورت زیر است

۱۹ سيدمحمد کاظمی  ۱۴۰۰/۱۱/۱۲      مجمع ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۸ مهدی زرفشانی دیماه ۹۹     مجمع ۳ دیماه ۹۹
۱۷ مهدی علی دوستی       توسط شورای تامین استان
۱۶ امیر رحیمی       توسط شورای تامین استان
۱۵ عباسعلی پور سیدی        
۱۴ مهندس اکبر ترکان مهرماه ۹۴ اسفندماه ۹۴ ۶ ماه  
۱۳ مهندس رسول رضایی مهرماه ۹۳ مهرماه ۹۴ یکسال  
۱۲ مهندس صفرعلی براتی ۱۷ خرداد ۱۳۹۳ مهرماه ۹۳ ۳ ماه  
۱۱ مهندس کریم فروزان ۱۳۸۹ ۱۷ خرداد ۱۳۹۳ ۴ سال  
۱۰ مهندس محمود مجیب ۱۳۸۳ ۱۳۸۹ ۶ سال  
۹ ابوالفتوح کریمیان ۱۳۸۱ ۱۳۸۳ ۲ سال  
۸ محمد مهرزاد ۱۳۷۷ ۱۳۸۱ ۴ سال  
۷ مهدی نوری مشکوتی ۱۳۷۵ ۱۳۷۷ ۲ سال  
۶ محمود کساییان ۱۳۶۵ ۱۳۷۵ ۱۰ سال  
۵ محمود عسکریان ۱۳۶۴ ۱۳۶۵ ۱ سال  
۴ محمدحسن کاتوزیان ۱۳۶۱ ۱۳۶۴ ۳ سال مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره
۳ جمال احمدزاده ۱۳۵۵ ۱۳۶۲ ۷ سال مدیر کارخانه
۲ محسن شیدانی ۱۳۵۴ ۱۳۶۲ ۸ سال قائم‌مقام مدیرعامل
۱ اکبر لاجوردیان ۱۳۵۲ ۱۳۵۷ ۵ سال یکی از چهار نفر مؤسس
TOP