آگهی مزایده شماره ۵۵۰/۵۳۰

تگ شده برای: ,

آگهی دعوت مزایده عمومی واگذاری استیجاری مجموعه رستوران های ساختمان چهارراه آبشار با فضای مسقف، تالار و بدون سقف بر روی بام

آگهی دعوت مزایده عمومی واگذاری استیجاری راهرو مجموعه اداری طبقه همکف ساختمان چهارراه آبشار مشتمل بر ۵ دفتر اداری

تگ شده برای: , ,

آدرس شرکت در نشان | دریافت فایل وکالت نامه آدرس شرکت در نشان | دریافت فایل وکالت نامه

آدرس شرکت در نشان | دریافت فایل وکالت نامه آدرس شرکت در نشان | دریافت فایل وکالت نامه

آگهی مزایده عمومی ۵۵۰/۵۰۲

آگهی مزایده یک عدد مخزن کربن استیل

آگهی مزایده ۵۵۰/۵۰۳

آگهی مزایده – ۵۵۰/۵۰۰

📸 به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل ، پس از بررسی و ارزیابی های استانی از اقدامات و دستاوردهای زیست محیطی واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی در سال ۱۴۰۱ ، واحدهای برگزیده جهت ارزیابی نهایی و  کشوری و حضور در بیست و چهارمین همایش ملی واحد‌های صنعتی ،معدنی و خدماتی سبز به سازمان حفاظت

TOP