آدرس شرکت در نشان | دریافت فایل وکالت نامه آدرس شرکت در نشان | دریافت فایل وکالت نامه

آدرس شرکت در نشان | دریافت فایل وکالت نامه آدرس شرکت در نشان | دریافت فایل وکالت نامه

آگهی مزایده عمومی ۵۵۰/۵۰۲

آگهی مزایده ۵۵۰/۵۰۳

آگهی مزایده – ۵۵۰/۵۰۰

📸 به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل ، پس از بررسی و ارزیابی های استانی از اقدامات و دستاوردهای زیست محیطی واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی در سال ۱۴۰۱ ، واحدهای برگزیده جهت ارزیابی نهایی و  کشوری و حضور در بیست و چهارمین همایش ملی واحد‌های صنعتی ،معدنی و خدماتی سبز به سازمان حفاظت

آگهی مزایده شماره ۵۵۰/۴۸۴

TOP