شنبه, ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ / انتشار یافته در مناقصات و مزایدات
سه شنبه, ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ / انتشار یافته در مناقصات و مزایدات

به استناد بند 1 صورتجلسه مورخ 22/04/1400 به شماره 328/500/ 50 کمیسیون معاملات، شرکت پلی اکریل ایران در نظر دارد کلیه عملیات و مدیریت مربوط به طبخ ، تهیه و توزیع غذای رستوران کارخانه DMT ، اکریلیک دو و رستوران مرکزی خود را ، با مشخصات کمی و کیفی مندرج در اسناد مناقصه به پیمانکار واجد شرایط وذیصلاح واگذار نماید.

لذا متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز کاری تا پایان وقت اداری پیشنهادهای خود را در پاکت در بسته و ممهور به مهر موسسه و یا شرکت به دفتر حراست

 شـرکت پلی اکریل ایران  واقع در اصفهان کیلومتر 45 جاده اصفهان – مبارکه کدپستی 8487111333 ارسال و یا تحویل نمایند.

سایر شرایط:

1- خرید اسناد مناقصه طی تماس با شماره تلفن 52287546-031 و 09130336338         

2- الزام به ارائه سابقه کار در زمینه موضوع آگهی به همراه گواهی رضایت کتبی از کارفرمایان  قبلی

3- ارائه ضمانت نامه شرکت در مناقصه معادل 5% (پنج درصد) قیمت کل پیشنهادی در وجه شرکت پلی اکریل ایران به شماره حساب IR14018 000 000 000 0633097887

بانک تجارت.(ضمانت نامه پیمانکاران منتخب دوم و سوم ، تا زمان انعقاد قرارداد و تأیید مناقصه گزار نزد کارفرما ضبط و پس از آن ضمن درخواست کتبی به پیمانکار عودت داده خواهد شد.)

4- هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

5- به پیشنهادهای مخدوش ، مشروط ، مبهم و فاقد مهر و امضاء معتبر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

6- شرکت پلی اکریل ایران در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادها مختار است.بدیهی است شرکت در مناقصه به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مناقصه می باشد.

7- متقاضیان باید مدارک و مستندات و آخرین تغییرات روزنامه رسمی شرکت یا موسسه ، رزومه و رتبه بندی و ضمانت نامه شرکت در مناقصه را در پاکت الف و پیشنهاد قیمت را در پاکت ب قرارداده و به صورت لاک و مهر شده ارسال و یا تحویل نمایند.(در صورت ارسال پستی اسناد، تاریخ ارسال باید در مدت زمان برگزاری مناقصه باشد)

 8- پاکت های دریافتی پس از پایان مدت مناقصه در اولین کمیسیون معاملات در محل شرکت پلی اکریل ایران بازگشایی خواهد شد.

سه شنبه, ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ / انتشار یافته در مناقصات و مزایدات

به استناد بند 1 صورتجلسه مورخ 22/04/1400 به شماره 328/500/ 50 کمیسیون معاملات، شرکت پلی اکریل ایران در نظر دارد کلیه عملیات مربوط به تعویض تیوب (Retrofite) ویپرایزر شماره 3 نیروگاه، با مشخصات کمی و کیفی موجود و مندرج در اسناد مناقصه را به پیمانکار واجد شرایط و ذیصلاح واگذار نماید.

لذا متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت 5 روز کاری تا پایان وقت اداری از محل انجام پروژه ضمن هماهنگی قبلی بازدید و پس از آن به مدت 5 روز کاری فرصت دارند پیشنهادهای خود را در پاکت در بسته و ممهور به مهر موسسه و یا شرکت به دفتر حراست شـرکت پلی اکریل ایران واقع در اصفهان کیلومتر 45 جاده اصفهان – مبارکه کدپستی 8487111333 ارسال و یا تحویل نمایند.

سایر شرایط:

1- خرید اسناد مناقصه  و بازدید از محل پروژه طی تماس با شماره تلفن 52287546-031 و 09130336338         

2- الزام به ارائه سابقه کار در زمینه موضوع آگهی به همراه گواهی رضایت کتبی از کارفرمایان  قبلی

3- ارائه ضمانت نامه شرکت در مناقصه معادل 5% (پنج درصد) قیمت کل پیشنهادی در وجه شرکت پلی اکریل ایران به شماره حساب IR14018 000 000 000 0633097887

بانک تجارت.(ضمانت نامه پیمانکاران منتخب دوم و سوم ، تا زمان انعقاد قرارداد و تأیید مناقصه گزار نزد کارفرما ضبط و پس از آن ضمن درخواست کتبی به پیمانکار عودت داده خواهد شد.)

4- هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

5- به پیشنهادهای مخدوش ، مشروط ، مبهم و فاقد مهر و امضاء معتبر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

6- شرکت پلی اکریل ایران در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادها مختار است.بدیهی است شرکت در مناقصه به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مناقصه می باشد.

7- متقاضیان باید مدارک و مستندات و آخرین تغییرات روزنامه رسمی شرکت یا موسسه ، رزومه و رتبه بندی و ضمانت نامه شرکت در مناقصه را در پاکت الف و پیشنهاد قیمت را در پاکت ب قرارداده و به صورت لاک و مهر شده ارسال و یا تحویل نمایند.(در صورت ارسال پستی اسناد، تاریخ ارسال باید در مدت زمان برگزاری مناقصه باشد)

8- پاکت های دریافتی پس از پایان مدت مناقصه در اولین کمیسیون معاملات در محل شرکت پلی اکریل ایران بازگشایی خواهد شد.

سه شنبه, ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ / انتشار یافته در مناقصات و مزایدات

به استناد بند 1 صورتجلسه مورخ 22/04/1400 به شماره 328/500/50 کمیسیون معاملات، شرکت پلی اکریل ایران در نظر دارد کلیه عملیات مربوط به خدمات پرستاری و بهیاری ، با مشخصات کمی و کیفی مندرج در اسناد مناقصه به پیمانکار واجد شرایط و ذیصلاح واگذار نماید.

لذا متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت 7 روز کاری تا پایان وقت اداری پیشنهادهای خود را در پاکت در بسته و ممهور به مهر موسسه و یا شرکت به دفتر حراست شـرکت پلی اکریل ایران واقع در اصفهان کیلومتر 45 جاده اصفهان – مبارکه کدپستی 8487111333 ارسال و یا تحویل نمایند.

سایر شرایط:

1- خرید اسناد مناقصه طی تماس با شماره تلفن 52287546-031 و 09130336338         

2- الزام به ارائه سابقه کار در زمینه موضوع آگهی به همراه گواهی رضایت کتبی از کارفرمایان  قبلی

3- ارائه ضمانت نامه شرکت در مناقصه معادل 5% (پنج درصد) قیمت کل پیشنهادی در وجه شرکت پلی اکریل ایران به شماره حساب IR14018 000 000 000 0633097887

بانک تجارت.(ضمانت نامه پیمانکاران منتخب دوم و سوم ، تا زمان انعقاد قرارداد و تأیید مناقصه گزار نزد کارفرما ضبط و پس از آن ضمن درخواست کتبی به پیمانکار عودت داده خواهد شد.)

4- هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

5- به پیشنهادهای مخدوش ، مشروط ، مبهم و فاقد مهر و امضاء معتبر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

6- شرکت پلی اکریل ایران در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادها مختار است.بدیهی است شرکت در مناقصه به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مناقصه می باشد.

7- متقاضیان باید مدارک و مستندات و آخرین تغییرات روزنامه رسمی شرکت یا موسسه ، رزومه و رتبه بندی و ضمانت نامه شرکت در مناقصه را در پاکت الف و پیشنهاد قیمت را در پاکت ب قرارداده و به صورت لاک و مهر شده ارسال و یا تحویل نمایند.(در صورت ارسال پستی اسناد، تاریخ ارسال باید در مدت زمان برگزاری مناقصه باشد)

8- پاکت های دریافتی پس از پایان مدت مناقصه در اولین کمیسیون معاملات در محل شرکت پلی اکریل ایران بازگشایی خواهد شد.

TOP