مدیران کارخانه

معرفی و تماس با مدیران کارخانه

آقای مهندس رجایی

مدیر کارخانه

تحصیلات: سوابق کاری:

تحصیلات: مهندسی سوابق کاری:

تحصیلات: سوابق کاری:

آقای مهندس عطاردوست

مدیر بخش پشتیبانی

توضیحات

آقای مهندس سعید بخش

مدیر بخش پلی استر

توضیحات

آقای مهندس احسنی

مدیر منابع انسانی

توضیحات

آقای مهندس اسماعیلی

مدیر نیروگاه

توضیحات

آقای مهندس ایرانی زاده

مدیر بخش مالی

توضیحات

آقای مهندس جهانبخش

مدیر بخش فروش

توضیحات

آقای مهندس شاهی

مدیر بخش تدارکات

توضیحات

آقای مهندس میرزایی

مدیر بخش تضمین کیفیت

توضیحات

آقای مهندس ایرانی زاده

مدیر بخش مالی

توضیحات

آقای مهندس جهانبخش

مدیر بخش فروش

توضیحات

آقای مهندس شاهی

مدیر بخش تدارکات

توضیحات

آقای مهندس میرزایی

مدیر بخش تضمین کیفیت

توضیحات

TOP